මේ  Font preview කරල බලන්න අපිට ලැබුන තවත් App එකක්. Windows computer වල පාවිච්චි කරන්න පුලුවන් මේ පුංචි App එකෙන් ඔයා type කරන Text ඔයාගෙ System එකේ තියෙන Font  වලින් පේන විසිහ ඉක්මනින් බලන්න පුලුවන්.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here