සිංහල Font Pack Download

ඔයාගෙ Type Layouts / Graphic Designing ලස්සන කරගන්න සිංහල Fonts එකතුව මෙතනින් Download කරගන්න. Apex සිංහල Fonts 15ක් මෙතන තියෙනව. එකිනෙකට වෙනස් ලස්සන Style 15ක් මේ Pack එකේ තියෙනව.

Tech writer, Youtube presenter & PC junky from Sri Lanka

Please follow and like us:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*