මේ Wallpaper Set එක හදල දුන්නෙ sadeep. එයාගෙ Facebook page සහ අනික් Details පහත ඇති. Download Zip File එකේ Desktop සහ mobile එකට Wall papers 2ක් තියෙනව

Facebook – https://www.facebook.com/ssphotographylk

Instagram – https://www.instagram.com/i_am_sadeep

Computer Shop ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

Twitter – https://www.twitter.com/i_am_sadeep

Pixel – https://www.pexels.com/@ssphotographylk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here