මේ Adobe photoshop තුන්වෙනි පාඩම. . මුල හරියටම දැනගත්තොත් ඉස්සරහට එන සංකීර්ණ tutorial වලදි මේක වැදගත් වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here