කෘතීම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) – පරිගණක දෘඩාංග පාඩාම් මාලාව අංක 4

කෘතීම බුද්ධිය (Artificial Intelligence) මානව පරිණාමයේදී මානවයාගේ බුද්ධිය ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ඉහළ යාමත් සමග මිනිසා තම…

පරිගණක දෘඩාංග පාඩාම් මාලාව අංක 3

පරිගණක පරම්පරා (Computer Generation) First Generation (පළමු පරම්පරාව) (1951-1958) පරිගණක ඉතිහාසයේ පළමු පරම්පරාවෙ දී පරිගණක…

පරිගණක දාඩාංග පාඩාම් මාලාව අංක 1

පරිගණකයක් යනු පරිගණකයක් යනු, ඊට ලබා දෙනු ලබන(input) දත්ත(data) සහ විධාන (commands) අනුව එම දත්ත…

පරිගණක ඉතිහාසය (History of Computer) – පරිගණක දෘඩාංග පාඩම් මාලාව 02

පරිගණක ඉතිහාසය (History of Computer) ආදිතම මිනිසා දඩයම් යුගයේ සිට එඩේර යුගය දක්වා පියමන් කරන…

Photoshop Quick tips

Photoshop පාවිච්චි කරන අයට ඔයාල වැඩ කරන විදිහ තවත් ලේසි කරගන්න මේ Quick tips ටිකත්…