• ගැලපෙන Monitor එකක් තෝරගමු

    Monitor එකක් ගද්දි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන ගන්නෙ මොනාටද කියන එක. Gaming වලට නම් TN panel technology තියෙන led screen එක්ක ගන්න එක හොඳයි . Graphic […]

  • Asus Vivostick PC TS 10 Unboxing

    Desktop PC එකක් කියන්නෙ Full Windows Operating system එක වැඩ කරන පරිගණකයකට. සාක්කුවක දාගෙන යන්න පුලුවන් පුංචි PC තිබුනට මේවල සම්පූර්ණ OS එකක් නැහැ. තියෙන්නෙ […]

  • Photoshop Quick tips

    Photoshop පාවිච්චි කරන අයට ඔයාල වැඩ කරන විදිහ තවත් ලේසි කරගන්න මේ Quick tips ටිකත් බලන්න. ඒ වගේම මේ Tutorials කරන TDG Tutorials Channel එකට […]

ගැලපෙන Monitor එකක් තෝරගමු

February 3, 2018 2

Monitor එකක් ගද්දි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕන ගන්නෙ මොනාටද කියන එක. Gaming වලට නම් TN panel technology තියෙන led screen එක්ක ගන්න එක හොඳයි . Graphic […]

අලුත්ම කතාබහ

අපේ ලිපි follow කරන්න

අලුත්ම ලිපි ගැන දැනගන්න