කෘෂිකර්මයට ගිය Drones

විනෝදාංශයක් විදිහට පටන් අරන්, ඊට පස්සෙ වැඩිපුරම Camera එක්ක වැඩිදියුණු වෙමින් Video පැත්තට ගිය Drones…

හුළං ගිය Google Loon

2016දි ලොකු මාධ්‍ය ප්‍රචාරයක් එක්ක ලංකාවේ අත්හදා බලන්න පටන් ගත්ත Google Project loon කියන්නෙ ලෝකයේ…

Western Digital My Book Unboxing

External hard Drive එකක් කියන්නෙ storage expansion එකක් හරි backup එකක් විදිහට හරි පාව්ච්චි කරන…

Computer පාවිච්චි කරන ඔයාට වැදගත් Xpower gyroball

Xpower gyroball කියන්නෙ පොඩි ටෙක් ගැජට් එකක්. මේක arms, biceps, wrsit එකට පහසුවෙන් ව්‍යායාම කරන්න…