මාර්තු 8 Apple Event එකෙහි විස්තර

Apple ආයතනය විසින් මාර්තු 8 වෙනදා ලංකාවෙ වෙලාවෙන් රාත්‍රී 11.30ට විතර 2022 වසරෙ ඔවුන්ගෙ පළමු…

SpaceX අළුත් තරගකරු Virgin Galactic

Virgin Galactic සමාගමේ නිර්මාපක ශ්‍රීමත් Richard Branson සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම පසුගිය ඉරිදා ඇමරිකාවේ New Mexico…

MSI Laptop Training Event @ Mandarina Colombo

2018 ඔක්තොම්බර් 30 වෙනිද ශ්‍රී ලංකාවෙ MSI නිෂ්පාදන ගෙන්වා බෙදාහරින ප්‍රධාන සමාගම වන Electro Cheval…

Gigabyte Colombo Meetup 2018

2018 සැප්තැම්බර් 18 වෙනිද Gigabyte සමාගම තමන්ගේ වෙළද නියෝජිතයන් සහ ශ්‍රී ලංකාව තුල බෙදාහරින්නන් වශයෙන්…