2017 දි එන Nokia

2014 දි Microsoft සමාගම Nokia Mobile Division එක මිලදී ගත්ත. ඒ එක්කම 2017 වෙනකම් Nokia Brand…