මේ Adobe photoshop පළවෙනි පාඩම. කලින් දැනගෙන හිටියත් මුල ඉදල පැහැදිලිව Toolbar එකේ  තියෙන Tools ටික ගැන බලාගමු. මුල හරියටම දැනගත්තොත් ඉස්සරහට එන සංකීර්ණ tutorial වලදි මේක වැදගත් වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here