මේ Adobe photoshop දෙවනි පාඩම. මේක බලන්න කලින් පළමු පාඩම බලන්න. මුල හරියටම දැනගත්තොත් ඉස්සරහට එන සංකීර්ණ tutorial වලදි මේක වැදගත් වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here