41ක් වසරකට පසු ආ Notepad Update එක

Microsoft සමාගමේ Windows OS සමග පැමිණෙන Notepad එක සරල Note ලිවීමේ App එකක් පමණයි. Font…

News කියවන්න Ai හදන Microsoft VASA-1

කෙනෙකුගෙ තනි පින්තූරයක් පාවිච්චි කරල ඔවුන් ඇත්තටම කතා කරන විදිහට Video එකක් හදන්න පුළුවන් VASA-1…

මුදල් ගෙවා ගතයුතු Copilot Pro

Microsoft සමාගම විසින් Copilot Pro වැඩසටහන එනම් Copilot වැඩසටහනේ මිලදීගත හැකි සංස්කරණය නිකුත් කර තිබෙනව.…

Windows වලට අළුතින් හදන intel Chips

Ai Applications වැඩි වශයෙන් එක් කර නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සේ Windows 12 ඉදිරිපත් කරන්නට Microsoft…

පිටපත් මිලියන 300 අලවි කරන ලද Minecraft

Minecraft නිකුත් කර ලබන වසර වනවිට අවුරුදු 15ක් සපිරෙනව. Minecraft කියන්නෙ දැනට තියන ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය…