මේ ලිපිය ලියන අවස්ථාව වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ 2019 සදහා වන අයවැය නිකුත් කර අවසන්. මේ අයවැය වාර්ථාව අනුව මින් පසු Credit හා Debit Card භාවිතා කරමින් පිටරට (මෙරට නොවන) භාණ්ඩ හා සේවා වන් වලට ගෙවීම් කිරීමේදී ඒ සදහා 3.5% ක ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු අයකිරීමක් සිදුවේ.

2019 අයවැය කතාව යනුවෙන් නිකුත් වී ඇති budget-speech-2019 PDF ගොනුවේ 56 වැනි පිටුවේ සදහන් වන පරිදි මේ හරහා පිටරට භාණ්ඩ හා සේවාවන් වලට මෙරට Credit / Debit Card මගින් ගෙවීමේදී මෙම බද්දට යටත් වීමක් සිදුවේ. මේ අනුව Ebay, Ali express, Amazon වැනි සේවාවන්ද Online Market place වලින් ලබාගන්නා Software, Games, Gaming service subscriptions සහ අනෙකුත් ඕනෑම මෙරට නොවන භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් සදහා කරන ගෙවීම් වලදීද මෙලෙස 3.5%ක බද්දක් ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.

මෙය රු 1000ක ගෙවීමක් සදහා රු 35ක බදු මුදලක් වන අතර බොහෝ දෙනෙකුට නොදැනෙන වැඩිවීමක් වුවද මේ හරහා දිනපතා Online හරහා ගෙන්වාගන්නා Phone Cover වැනි සුලු දේවල්ව වල සිට දිනකට සිදුවන ගනුදෙනු විශාල ප්‍රමාණය අනුව රජයට ඉතා විශාල ආදායමක් ලැබෙන මාර්ගයක් වනු ඇත.

Computer Shop ගැන ඔයාගෙ අත්දැකීම කියන්න එන්න shop rating

මේ අනුව Facebook Ads සදහා ගෙවීම් කරන්නේ නම් ඒ සදහාත් මෙම බදු මුදල වලංගු වේ. නමුත් පිටරට භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ලංකාවේ ආයතනයක් හරහා ගෙන්වාගන්නේ නම් මෙම බදු මුදල අය වන්නේද නැද්ද පිළිබදව නිවැරදි පැහැදිලි කිරීමක් කර නැති අතර බොහෝ දුරට අදාල ආයතන පාරිභෝගිකයාගෙන් මෙම මුදල අයකරගැනීමේ හැකියාවක් මේ පැහැදිලි කිරීම නැති නිසා සිදුවිය හැක.

මේ හරහා මෙරට ආයතන වලට ගෙවන දුරකථන බිල්පත් ගෙවීම්, හා අනෙකුත් Online ගෙවීම් සදහා කිසිදු බදු මුදලක් අයවන්නේ නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here